نام ونام خانوادگی  جمع امتیاز  رتبه در رنکینگ کشوری  
 علی قدسی  102  15  
بهنام نوری گندم آباد  54  24  
 مهدی هوشمندان  50  26  
 حسن بیات  35  31  
علیرضا اقبالی تبریزی  29  36  
 محمد هوشمندان  10 44   
 بانوان      
 محبوبه جعفر پور  240  3  
پروانه محتشم   119  10  
       
       

توضیح اینکه دوستان در رنکینگ آقایان از بین156نفر بازیکن و

در رنکینگ بانوان از بین 78نفر بازیکن موفق به کسب

 رتبه هایی که میبینید شدند