رئیس کمیته آموزش فدراسیون انجمنھای ورزشی اعلام کرد: تمامی داوران و مربیان کشور که بیش از دو سال از اعتبار مدرکآنان گذشته باید نسبت به تمدید آن اقدام نمایند.
فاطمه ابھر در این خصوص افزود: تمامی این افراد باید با در دست داشتن اصل مدرک و نامه تایید فعالیت از سوی ھیات استان به کمیته آموزش فدراسیون مراجعه کنند تا مدرک آنان تمدید گردد. وی تاکید کرد: از فعالیت کسانی که اعتبار مدرک مربیگری وداوری آنان به اتمام رسیده باشد جلوگیری به عمل خواھد آمد.