هفته تربیت بدنی و ورزش

 گرامی بادهفته تربیت بدنی را به عموم ورزشکاران رشته دارت در کل

 کشور تبریک میگوییم


   (کمیته دارت استان البرز)