مجمع انتخاباتی رییس فدراسیون انجمن ھای ورزشی؛
شش کاندیدای انتخابات معرفی شدند
1393/08/14
مجمع انتخاباتی فدراسیون انجمن ھای ورزشی روز شنبه17 آبان ماه جاری در محل آکادمی ملی المپیک برگزار خواھد شد تا
رییس این فدراسیون با آرا ء اعضای این مجمع تعیین شود.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن ھای ورزشی ، مجمع انتخاباتی این فدراسیون ساعت 10 صبح روز یادشده در سالن
استاد قاسم فارسی به ریاست دکتر نصرالله سجادی معاون ورزش حرفه ای و قھرمانی وزارت ورزش و جوانان و اعضای مجمع
برگزار خواھد شد . 31 نماینده استانھای کشور ، 7 نماینده از داوران ، مربیان ، ورزشکاران و باشگاه ھای فعال ، و نمایندگان
وزارت آموزش و پرورش ، وزارت علوم ، نیروھای مسلح ، وزارت کار، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک ( جمعا 43 نفر )
در این مجمع حاضر خواھند شد و رای خواھند داد . براساس این گزارش ، 6 نفر برای انتخابات ریاست این فدراسیون ثبت نام
کرده اند که اسامی آنان به این شرح است : محمد علیپور ، محمد حسین بازگیر ، مھران تیشه گران ، داود سلیانچی ، عبدالکریم
سودی و یحیی دادویی مقدم ھمچنین فدراسیون انجمن ھای ورزشی طی روزھای اخیر با تلاش بی وقفه خود ، اقدامات لازم را
طبق قوانین و مقررات برای برگزاری این مجمع صورت داده است .