مجمع انتخاباتی فدراسیون انجمنھای ورزشی روز شنبه برگزار شد کھ طی آن محمد علیپور با 37 رای مجددا بعنوان رئیس اینفدراسیون تعیین گردید.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنھای ورزشی، در این رای گیری علیپور با 37 رای از 42 رای برای دومین با پیاپیبعنوان رئیس این فدراسیون برگزیده شد. ھمچنین سه رای به مھران تیشه گران داده شد و دو رای نیز باطل اعلام گردید. شایان ذکر
است محمد علیپور در تاریخ 23 آبان 1389 بعنوان اولین رئیس فدراسیون انجمنھای ورزشی انتخاب شده بود. براساس اینگزارش آقایان داود سلیانچی، یحیی دادویی مقدم، عبدالکریم سودی و محمد حسین بازگیر به نفع رییس فعلی فدراسیون انجمنھای
ورزشی رسما انصراف خود را اعلام کردند. این مجمع به ریاست دکتر نصرالله سجادی معاون ورزشی حرفه ای و قھرمانیوزارت ورزش و جوانان، خانم رباب شھریان نایب رییس اول کمیته ملی المپیک و معاون ورزش بانوان وزارت ورزش، احمدگواری مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیونھا و امور باشگاھھا و اعضای مجمع در سالن استاد قاسم فارسی آکادمی ملی المپیکبرگزار شد.