امروز با حضور 16نفر از بازیکنان  مسابقه ماهیانه(آبانماه) برگزار شد 

که در پایان نتایج زیر بدست آمد:

نفراول:محسن ملایی

نفردوم:بهروز رحیم پور

نفرسوم:امیر مهدی امینی

نفر چهارم:علی قدسی

ضمنا"در پایان از نفرات برتر با اهدای جوایز نقدی تقدیر بعمل آمد