دارت بازان عزیز البرز:

آقایان **مهدی هوشمندان**عباس سمیعی**علی قدسی**بهروز رحیم پور**جلال مظفری**

وسرکار خانم **آزاده غله دار**

کسب عناوین بدست آمده توسط شما عزیزان 

باعث افتخاری بزرگ برای تمامی خانواده دارت

 استان البرز میباشد،از پروردگار یکتا موفقیت های

 روز افزونتان را در تمامی مراحل زندگی برایتان

 آرزومندیم وصمیمانه تبریک میگوییم.

(کمیته دارت استان البرز)