با توجه به سید بندی نفرات نسبت به لیگ گذشته استان البرز ونظر به

 
جایگاه بازیکنان در لیگ کشوری پس از برگزاری قرعه کشی

بازیکنان در گروه AوB در پنج هفته به رقابت خواهند پرداخت:نفرات گروه A:                                 نفرات گروه B:

مهدی هوشمندان                            عباس سمیعی

علی قدسی                                  شهرام بلوری                                 

امیر مهدی امینی                              محسن ملایی                       

مخمد عرب                                    علیرضا مجد آبادی                                  

جلال مظفری                                   بهروز رحیم پور                             

حسین خسروی                               حسین امینی


برنامه بازیها بترتیب زیر میباشد:


گروهB                                              گروه Aدانلوداساسنامه لیگ انفرادی دارت استان البرز از لینک زیر: