لیگ انفرادی دارت استان البرز با حضور دوازده نفر از برترین های دارت کشور کار خود را آغاز کرددر پایان نتایج زیر بدست آمد:

  گروه A

 

SCORE

SCORE

 

حسین خسروی

4

4

مهدی هوشمندان

جلال مظفری

4

4

علی قدسی

محمد عرب

2

5

امیرمهدی امینی

علی قدسی

1

5

مهدی هوشمندان

حسین خسروی

4

4

امیرمهدی امینی

جلال مظفری

5

1

محمد عرب

گروه B

 

SCORE

SCORE

 

حسین امینی

3

5

عباس سمیعی

بهروز رحیم پور

        5

0

شهرام بلوری

علیرضامجدآبادی

4

4

محسن ملایی

شهرام بلوری

0

5

عباس سمیعی

حسین امینی

0

5

محسن ملایی

بهروز رحیم پور

5

3

علیرضامجدآبادی