لیگ انفرادی دارت استان البرز

 در هفته دوم با نتایج زیر دنبال شد:

   گروه A

 

SCORE

SCORE

 

امیرمهدی امینی

4

4

مهدی هوشمندان

محمد عرب

5

2

علی قدسی

حسین خسروی

5

2

جلال مظفری

محمد عرب

0

5

مهدی هوشمندان

امیرمهدی امینی

5

0

علی قدسی

حسین خسروی

4

4

محمد عرب

 گروهB

 

SCORE

SCORE

 

محسن ملایی

5

3

عباس سمیعی

علیرضا مجدآبادی

        5

3

شهرام بلوری

حسین امینی

2

5

بهروز رحیم پور

علیرضا مجدآبادی

3

5

عباس سمیعی

محسن ملایی

5

0

شهرام بلوری

حسین امینی

3

5

علیرضامجدآبادی