سالی پر از موفقیت و سربلندی و سلامتی برای تمامی 

دوستان وخانواده دارت کشور آرزومندیم. 

کمیته دارت استان البرز