جمعه با حضور بیش از هشتاد نفر از ناوکیان در گردهمایی ناوک البرز در خدمت دوستان ناوک تهران بودیم