ارسال شده در: کمیته دارت استان تهران ، تقویم دارت ، 
با سعی و تلاش کمیته دارت استان تهران و برگزاری جلسات متعدد در این راستا تقویم مسابقات کمیته دارت استان تهران شامل مسابقات انتخابی استان جهت قهرمانی کشور در سال 94، مسابقات دوستانه گروه های ناوک و ایران زمین ، برگزاری دور ه های توجیهی ، مربی گری درجه 2 و 3 نهایی گردید.