نویسنده : حمیدرضا مومنی
در طی نشستی صمیمی که در حین برگزاری مسابقات لیگ دیروز جمعه کنار سالن دارت بین جناب اقای شاهین حسینی به عنوان مسئول گروه جاویدان و جناب اقای دهقانپور مسئول گروه ناوک برگزار گردید بر همکاری بین دو گروه تاکید شد و مقرر گردید مسابقه ای در اخر امسال (اسفند ماه) با حضور 6 نفر برتر گروه جاویدان و 18 نفر برتر گروه ناوک با جایزه ای حدود 30 میلیون ریال برگزار گردد
سپس به بحث تبادل نظر پیرامون ادقام و همکاری بین دو گروه برای پیش برد سیاستهای دوگروه پرداخته شد . که امضا این تفاهم نامه منوط به مشورت و تایید هیئت موسس دو گروه شد
در این نشت جناب ناظریه از گروه ناوک گرمسار ،جناب خسروی نماینده گروه ناوک البرز ،جناب بهشتی از گروه ناوک یزد ،جناب رحیم شیرازی از گروه جاویدان و بنده حقیر حضور داشتند
به امید خصوصی شدن هرچه سریع تر دارت در ایران
یا حق